Kontakt

Kontakt Os

FamilieKiropraktik

Hans Hartvig Seedorffs Stræde 3-5, 3. sal, 8000 Aarhus C


(Tidligere: Park Allè 3)

CVR.: 32348475

TELEFON: 86 - 321 321


Der kan kun ændres tid / meldes afbud telefonisk

ÅBNINGSTIDER:

Mandag og onsdag kl. 10.00 til kl. 17.00

Tirsdag kl. 7.30 til kl. 12.00

Torsdag og Fredag: LUKKET


OBS!!!! TELEFONEN ÅBNER MANDAG TIL ONSDAG KL. 8.00Priser og tilskud


Der ydes tilskud fra den offentlige sygesikring til alle behandlinger og røntgenundersøgelser og der kræves IKKE henvisning fra egen læge for at få tilskud.


Der gives tilskud fra ”Danmark” til alle behandlinger og røntgenundersøgelser, se mere på: www.sygeforsikringendanmark.dk. En lang række forsikringer dækker behandling hos os. Det er vigtigt at tage kontakt til dem, FØR du påbegynder behandlingen.


Du kan læse mere om priser på Dansk Kiropraktorforenings hjemmeside på: http://www.danskkiropraktorforening.dk


Datapolitik

DATAPOLITIK OG INFORMATION OM BEHANDLING AF DINE PERSONLIGE OPLYSNINGER SOM PATIENT HOS FAMILIEKIROPRAKTIK APS


1. Baggrund og dataansvarlig

1.1 FAMILIEKIROPRAKTIK ApS driver virksomhed som autoriseret kiropraktor.

1.1.1 Dataansvarlig for dine personlige oplysninger er:

1.1.2 FAMILIEKIROPRAKTIK ApS, CVR 32348475

1.1.3 Kontaktperson for henvendelse vedrørende behandlingen af dine oplysninger er Stine Kristensen, som kan kontaktes på info@familiekiropraktik.dk eller 86 321 321.

1.2 Som led i behandlingen af dig som patient modtager og behandler vi en række personlige oplysninger om dig.

1.2.1 Denne datapolitik informerer dig om dine rettigheder når vi behandler dine personlige oplysninger. Den informerer dig også om hvordan vi indsamler, behandler og videregiver dine personlige oplysninger.


2. Formålet

2.1 Formålet med indsamling, behandling og videregivelse af dine personlige oplysninger er 1) at kunne give dig den aftalte behandling, 2) håndtere betaling for dine behandlinger, 3) stille nogle af dine helbredsoplysninger til rådighed for dig og andre sundhedspersoner, som lovligt kan indsamle dine helbredsoplysninger (herefter “Formålet”).


3. Personoplysninger/personlige oplysninger

3.1 Personoplysninger/personlige oplysninger er oplysninger, der kan henføres til dig som person.

3.2 Almindelige oplysninger og CPR-nr.

3.2.1 Vi indsamler almindelige oplysninger om dig, for at kunne opfylde vores aftale om behandling af dig.

3.2.2 Vi indsamler de oplysninger dit sygesikringskort indeholder, herunder navn, adresse, alder, køn, CPR-nr. sygesikringskortet køres igennem vores scanner.

3.2.3 Vi indsamler også din mail og mobilnummer, så vi kan kontakte dig og sende dig reminder om dine aftaler hos os.

3.2.3. Vi indsamler dit CPR-nr. for at kunne indberette dine regninger til Sygeforsikring “Danmark”, for at afregne med din forsikring og for at kunne indberette til det offentlige, i det omfang vi er forpligtet hertil.


3.3 Helbredsoplysninger (særlig kategori af oplysninger/følsomme oplysninger)

3.3.1 Vi indsamler og behandler dine helbredsoplysninger efter reglen i databeskyttelseslovens § 7, 3. Det gør vi fordi vi er underlagt tavshedspligt jf. sundhedslovens regler herom:

3.3.1.1 Styrelsen for Patientsikkerhed – Patienters retsstilling/Tavshedspligt

3.3.2 Vi indsamler og behandler de nødvendige oplysninger om dit helbred, som du giver os.

3.3.3 Vi indsamler og behandler også helbredsoplysninger om dig som vi får via vores undersøgelser og behandling af dig.

3.3.4 Med dit forudgående mundtlige samtykke indsamler vi også, hvis påkrævet af hensyn til din behandling, helbredsinformationer fra andre sundhedspersoner. Det kan f.eks. være din egen læge.

3.3.4.1 Nogle af de oplysninger vi indsamler om dig, er oplysninger, som vi vurderer er nødvendige for at kunne behandle dig. Hvis du ikke giver os de nødvendige oplysninger, kan vi i disse situationer ikke behandle dig forsvarligt.

3.3.5 Vi behandler kun personlige oplysninger om dig, der er relevante og tilstrækkelige til opfyldelse af Formålet. Det samme gælder omfanget af de personlige oplysninger, vi indsamler. Vi indsamler kun de personoplysninger vi har brug for, for at kunne opfylde Formålet.

3.3.5.1 Vi anvender ikke dine personlige oplysninger til andre formål end det oplyste Formål.

 

4. Hvem deler vi dine oplysninger med

4.1 Vi stiller oplysningerne i din journal til rådighed for andre sundhedsfaglige personer, så de med dit samtykke, kan indhente de helbredsoplysninger, vi har indsamlet og behandlet om dig.

4.2 Vi kan også videregive dine personlige oplysninger i anonymiseret form til statistik eller videnskabelig brug.

4.2.1 Når vi videregiver/stiller dine personlige oplysninger til rådighed for andre sundhedsfaglige personer, bliver de/deres arbejdsgiver dataansvarlig for de modtagne personlige oplysninger.

4.2.1.1 De skal opfylde deres egen informationspligt over for dig, så du er bekendt med til hvilke formål, de behandler dine personlige oplysninger.


5. Sletning af dine personlige oplysninger

5.1 Vi opbevarer og behandler dine personlige oplysninger så længe du er aktiv hos os/så længe vi er forpligtet til at opbevare dine journal.

 

6. Sikkerhed og beskyttelse

6.1 Vi har etableret og vedligeholder passende organisatoriske og tekniske foranstaltninger således, at dine personlige oplysninger ikke hændeligt eller ulovligt slettes, forringes eller fortabes, ligesom de ikke kommer til uvedkommende tredjemands kendskab eller på anden måde misbruges eller bruges i uoverensstemmelse med persondatalovgivningen.

6.1.1 Bliver vi udsat for et sikkerhedsbrud, hvor vi skønner, at der er en høj risiko for at dine personlige oplysninger kan misbruges, vil vi uden nødigt ophold underrette dig om sikkerhedsbruddet. Vi vil også informere dig om, hvad vi har gjort for at mindske risikoen for misbrug af dine oplysninger.

6.2 Vi har interne regler og instrukser, som sikrer, at kun de af vores medarbejdere, herunder behandlere, som har et strengt sagligt formål, har adgang til dine personlige oplysninger.

6.3 Kun vores behandler og sekretær har adgang til dine helbredsoplysninger.


7. Dine rettigheder

7.1.1 Du har til enhver tid ret til at få oplyst, hvilke personlige oplysninger vi har indsamlet, og som vi opbevarer og behandler om dig samt modtage en kopi af dem, herunder få dem overført til en ny kiropraktor.

7.1.2 Du kan til enhver tid kræve berigtigelse, gøre indsigelse eller få begrænset behandlingen af dine personlige oplysninger.

7.1.3 Du har til en hver tid ret til at få slettet dine personoplysninger, jf. dog punkt 5.

7.1.4 Du har til enhver tid ret til at tilbagekalde dit samtykke helt eller delvist.


Dine rettigheder efter denne datapolitik berører ikke dine rettigheder efter sundhedsloven, herunder din ret til indsigt i din fulde journal.
Kvalitetskontrol:

Patienttilfredshedsundersøgelser
Ved hver Re-evaluering vil patienter blive bedt om at deltage i en tilfredshedsundersøgelse som bedømmer den modtagne service fra både sekretærer og behandlere. Der er foretaget patienttilfredshedsundersøgelse siden 2018 med meget høj patienttilfredshed målt på service, behandling, ventetid mfl. 200 patienter blev forespurgt i 2018 blandt andet angående åbningstider. Denne praksis hjælper os til – konstant – at forbedre patienternes oplevelse, når de besøger os.


Kurser

Klinikkens personale deltager løbende i efteruddannelseskurser, der sigter efter at opdatere eksisterende viden og færdigheder samt lære nye undersøgelses- og behandlingsteknikker.

Aktindsigt
Du har altid mulighed for at få en kopi af din journal. Hvis du f.eks. går hos en behandler et andet sted, der har brug for at vide, hvad du bliver behandlet for hos os, eller hvis du ønsker, at din læge skal vide besked, kan vi også sende din journal til dem.

Utilsigtede hændelser
For at højne læringsniveauet i sundhedsvæsenet skal alt sundhedspersonale, herunder vores behandlere indberette utilsigtede hændelser. Patienter og deres pårørende kan også indberette. Ved utilsigtede hændelser forstås ” kendte og ukendte hændelser og fejl, som ikke skyldtes patientens sygdom, og som enten er skadevoldende eller kunne have været skadevoldende. En utilsigtet hændelse omfatter en begivenhed, der forekommer i forbindelse med sundhedsfaglig virksomhed.” Man kan både rapportere de utilsigtede hændelser, som man selv er impliceret i og hændelser, som man bliver opmærksom på hos andre. Du kan læse mere på https://stps.dk/da/rapporter-en-utilsigtet-haendelse/

Klage over behandling m.m.
Patientklager sorterer under Styrelsen for Patientsikkerhed. Du kan klage over den sundhedsfaglige behandling, du har fået. Herunder undersøgelse, diagnose og behandling, samt information om og samtykke til behandling, journalføring og vores omgang med tavshedspligt. Desuden kan du klage over, hvis du ikke føler, at der er givet passende aktindsigt i din journal.
På styrelsens hjemmeside kan du i detaljer læse om, hvad du kan klage over, og hvordan du gør det. I hovedtræk har du to valgmuligheder. Enten vælge at få sagen afgjort af Styrelsen for Patientsikkerhed, hvis du vil klage over behandlingsstedet, eller at vælge at få sagen afgjort af Sundhedsvæsenets Disciplinærnævn, hvis du klager over en eller flere konkrete sundhedspersoner.


Erstatning
Styrelsen for Patientsikkerhed kan ikke behandle en ansøgning om at få erstatning for din behandling. Er du kommet til skade i forbindelse med en behandling eller en undersøgelse, og ønsker du at søge om erstatning, skal du henvende dig til Patienterstatningen. Du kan læse mere på Patienterstatningen.dk.